Visie op STOS binnen basisschool de 3master:

Onze school biedt onder andere onderwijs aan kinderen met spraak- en/of taalontwikkelingsstoornissen (STOS). Deze leerlingen hebben in principe een attest buitengewoon onderwijs Type 7 (afgeleverd door het CLB). Volgende diagnoses komen in aanmerking voor dit attest: kinderafasie en (vermoeden van) ontwikkelingsdysfasie, ook gekend als SLI (Speech Language Impairment) of primaire taalstoornis.

 

Wat zijn de kenmerken van STOS?

Een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis kan zich op verschillende manieren manifesteren. Het spreken is soms moeilijk verstaanbaar. De taal zorgt op verschillende manieren voor problemen. Er zijn kinderen die weinig van de taal begrijpen, waardoor de omringende wereld voor hen complex overkomt. Sommigen hebben heel wat te vertellen, maar kunnen hun woorden niet vinden, hebben problemen met zinsbouw of woordvorming. Dit zorgt soms voor ontmoediging en frustraties. Anderen praten vlot en veel, maar zonder samenhang of structuur.

Al deze kinderen ondervinden moeilijkheden op het vlak van communicatie.

Nadenken over taal en talige opdrachten begrijpen en uitvoeren zijn vaak problematisch, wat tot schoolse problemen kan leiden. Kinderen met STOS hebben moeilijkheden met het voeren van een gesprek. Dit kan er toe leiden dat sommige kinderen met STOS problemen ondervinden om vriendschappen aan te gaan.

STOS is een op zichzelf staande stoornis, maar kan ook in combinatie met andere stoornissen zoals autisme en DCD voorkomen.

 

Wat biedt onze school?

In basisschool de 3master zit jouw kind in een kleine klasgroep (met max. 15 leerlingen , bij de jongste klassen is dit vaak nog minder) geïntegreerd binnen het basisaanbod. Je kind krijgt onderwijs op maat. Wij stemmen de lessen af op de mogelijkheden, moeilijkheden en het tempo van je kind. Waar nodig bieden we STICORDI-maatregelen (STImuleren COmpenseren Remediëren en DIspenseren) aan. We bieden een gestructureerde leeromgeving aan waar vooral actief en functioneel leren centraal staat. Wij werken aan een brede vorming van je kind. Omdat de zorgvraag van je kind bij ons centraal staat, wordt onze begeleiding verwerkt in een individueel handelingsplan.

Taal en communicatie zijn in alle aspecten van de klaswerking aanwezig. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk visueel te ondersteunen. We verhogen het zelfvertrouwen van je kind met onze intensief taalgerichte aanpak en schenken extra aandacht aan het inoefenen van sociale vaardigheden. Er wordt gewerkt aan het aanvaarden van en het omgaan met de STOS-problematiek. De logopedist speelt een belangrijke rol en ondersteunt de klasleerkracht.

 

Tweemaal per schooljaar worden jullie uitgenodigd om samen met het betrokken team de evolutie van je kind te bespreken tijdens een klassenraad. Wij zijn een open school waar jullie als ouders steeds welkom zijn. Op regelmatige tijdstippen worden jullie via agenda, huistaken, toetsen, rapport en/of communicatieschriftje (kleuters) op de hoogte gehouden.

Als het kan, streven we de eindtermen van het gewoon basisonderwijs na. Zo maken we voor sommige leerlingen een volledige integratie in het gewoon onderwijs terug mogelijk. Anderen voltooien hun schoolcarrière in het buitengewoon onderwijs.

 

Wat kenmerkt onze STOS-werking?

We benaderen STOS vanuit een visie waarbinnen een positief en communicatiebevorderend klimaat centraal staat. We besteden bijzondere aandacht aan:

  • positieve, verrijkende sfeer in en rond de klas
  • spontane communicatie stimuleren
  • aangename interactie tussen het kind en zijn directe omgeving
  • dialoog en betrokkenheid van jou en je kind
  • durven vertellen en het opdoen van positieve taalervaringen
  • communicatieve en sociale vaardigheden
  • visuele ondersteuning
  • taaldenken en innerlijke taal

De logopedist werkt in kleine groepjes of individueel. Er is een nauwe samenwerking met de klasleerkracht. We streven naar een logopedische begeleiding van 3 x 25’ per week per kind.

Een kinesist, ergotherapeut, psycholoog en/of orthopedagoog bieden extra ondersteuning indien nodig.